Snel contact? Bel 0314 368 368

Algemene Voorwaarden / General conditions

PHOENIX MECANO B.V., VERDER “PM”, gevestigd aan de Havenstraat 100 te (7005 AG) DOETINCHEM, Nederland

1. Toepasselijkheid en interpretatie
Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en zijn onderdeel van elke overeenkomst met en/of aanbieding van PM, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een contractspartij of derden wordt uitgesloten. PM wordt nimmer geacht impliciet de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een contractspartij of derden te hebben aanvaard. In geval van interpretatieverschillen tussen de versie in het Nederlands en in het Engels van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de versie in het Nederlands doorslaggevend voor de betekenis.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van PM en prijzen (vermeld in prijslijsten) zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgegeven maten, technische specificaties, berekeningen en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen welke betrekking hebben op een aanbieding, blijven, ook wanneer uit de aanbieding een overeenkomst voortvloeit, te allen tijde eigendom van PM. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM nimmer worden gekopieerd, aan derden getoond of afgegeven, bekend gemaakt, nagemaakt of anderszins gebruikt en dienen op eerste verzoek van PM aan haar te worden geretourneerd. Uitingen op de website van PM, dan wel elders op internet hebben te gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden PM niet.

3. Totstandkoming overeenkomst
Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komt een overeenkomst tussen PM en een contractspartij pas tot stand op het moment dat een overeenkomst schriftelijk door PM is bevestigd of, zulks ter keuze van PM, de overeenkomst door PM op andere wijze is vastgelegd. PM heeft te alle tijde het recht om een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te weigeren, zonder opgaaf van redenen. Mondelinge afspraken met, of toezeggingen door medewerkers van PM zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van PM schriftelijk zijn bevestigd.

4. Levering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt (af-)levering plaats op de navolgende wijze:
Alle leveringen vinden plaats af magazijn PM, dan wel af fabriek. Levering van zaken met een bestemming binnen Nederland vinden franco plaats, inclusief verpakking. Levering van zaken naar het buitenland geschiedt franco tot aan de Nederlandse grens, of zulks ter keuze van PM, tot de plaats van inladen in boot, trein of vliegtuig.
Speciale emballage zoals kisten, pallets e.d. worden in rekening gebracht. Indien transport wordt verzorgd door de contractspartij, vindt levering plaats door aflevering aan de door de contractspartij ingeschakelde transporteur. Bij overeenkomsten beneden € 200,00 netto wordt een kleine ordertoeslag berekend. PM is gerechtigd zaken in deelleveringen te leveren en voor elke deellevering een factuur aan de klant te zenden. Vanaf het tijdstip van levering gaat het risico van de geleverde zaken over op de klant.

5. Reclamatie
Schades en/ of andere gebreken aan de geleverde zaken, die kennelijk het gevolg zijn van de wijze van transport, dienen door de contractspartij onmiddellijk bij aankomst van de zaken aan de transporteur te worden gemeld en voorts binnen 48 uur na aankomst van de zaken schriftelijk aan PM te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder recht komt te vervallen ten aanzien van waarover gereclameerd wordt. Overige klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen binnen 8 werkdagen na de dag van levering schriftelijk aan PM te worden medegedeeld, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht. Voor zover niet tijdig geklaagd wordt, wordt PM geacht de overeenkomst correct te zijn nagekomen. Bij gebreke van een nauwkeurige schriftelijke omschrijving van de klacht, heeft PM het recht om de klacht af te wijzen. Indien aan een reclamatie na verloop van de daarvoor geldende termijn niettemin door PM aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht en zonder dat de contractspartij daaraan enig recht kan ontlenen.

6. Levertijd, overmacht
Door PM opgegeven levertijden gelden als aanduiding bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een eventueel overeengekomen levertijd verleent de contractspartij in geen geval recht tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Overschrijding van de eventueel overeengekomen levertijd met minder dan vier weken verleent de contractspartij in geen geval recht op schadevergoeding of andere vergoeding. Indien door PM een eventueel overeengekomen levertijd wordt overschreden met een periode van langer dan vier weken, verleent zulks de contractspartij geen recht op schadevergoeding, indien deze overschrijding is te wijten aan overmacht zijdens PM. Indien PM tengevolge van overmacht blijvend of tijdelijk wordt verhinderd om de overeenkomst na te komen, kan zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de contractspartij, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan niet tijdige levering van zaken of diensten door de fabrikant of andere toeleveranciers van PM ongeacht de reden; brand, werkstaking, verlies of beschadiging tijdens transport, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, in- of uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, telefoon, software, internet, e-mailverkeer, servers of de cloud, vertraging of belemmeringen tijdens transport, alsmede iedere andere oorzaak, welke niet uitdrukkelijk aan PM kan worden verweten.

7. Garantie
PM garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaken naar de stand van de techniek en Nederlandse regelgeving op het moment van levering. PM garandeert geleverde accu’s voor de duur van zes maanden na de datum van levering. PM garandeert voor andere zaken, dan voornoemde accu’s de werking gedurende een termijn van 1 jaar na de datum van levering. Deze garanties gelden ondermeer niet: a) indien de contractspartij reparaties verricht of laat verrichten of veranderingen aan de zaken aanbrengt van welke aard ook, tenzij PM daarvoor tevoren schriftelijk toestemming heeft verstrekt; en/ of b) indien de geleverde zaken niet zijn of niet worden gebruikt overeenkomstig de aard van de zaak of niet overeenkomstig de door PM verstrekte aanwijzingen of bij de zaken gevoegde handleiding; en/ of c) indien een gebrek is ontstaan tengevolge van ondeskundige, onjuiste of slordige behandeling van de zaak, overbelasting, ongeschikte hulpapparatuur, aan de zaken bevestigde andere zaken of door elektronische of elektrische invloeden; en/ of d) indien een gebrek ontstaat in of tengevolge van onderdelen, welke door PM op instructie van de contractspartij bij derden zijn betrokken. Op zaken of onderdelen van zaken die door PM (al dan niet op instructie van de contractspartij) bij derden zijn betrokken, verleent PM nimmer meer garantie dan de desbetreffende leverancier aan PM daadwerkelijk verleent. Een beroep op deze garantiebepalingen dient te worden gedaan binnen 2 weken nadat een gebrek aan het licht is getreden, bij gebreke waarvan het recht op deze garantie vervalt. Indien terecht een beroep op de garantiebepaling wordt gedaan, heeft PM het recht om naar haar keuze tot reparatie of vervanging van het geleverde over te gaan of tot terugbetaling aan de contractspartij van het geen door deze voor de levering werd betaald.

8. Retourzendingen
PM aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor de kosten van retourzendingen, of voor de daaruit voortvloeiende risico’s indien zulks tevoren schriftelijk met de contractspartij is overeengekomen en tot maximaal het overeengekomen bedrag. Onder kosten retourzendingen in de zin van art 8 wordt onder meer verstaan: transportkosten van de contractspartij naar PM, kosten van demontage bij de klant van de contractpartij en transportkosten van de klant van de contractspartij naar de contractspartij. Indien PM met een contractspartij overeenkomt dat deze een of meer zaken retour zendt, impliceert dit niet dat PM ontbinding of vernietiging van een overeenkomst aanvaardt, en evenmin dat PM aansprakelijkheid voor gebreken aan de zaak aanvaardt of andere tekortkomingen in de leverantie erkent.

9. Aansprakelijkheid/vrijwaring
PM is niet aansprakelijk voor door de contractspartij geleden schade verband houdend met door PM geleverde zaken of verrichte werkzaamheden behoudens voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van PM of door haar ingeschakelde derden. Naast hetgeen in de vorige zin is vermeld geldt als aanvullende schadebeperking dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade waarvoor PM is verzekerd en voor zover de verzekeraar de schade aan PM vergoedt. Naast het voorgaande is PM nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan het bedrag dat PM aan de contractspartij in rekening heeft gebracht voor de zaak in relatie waarmee de schade is ontstaan. PM is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze bestemd zijn. Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten of winst, gevolgschade, vervangingsschade, letselschade of elke indirecte schade. PM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die de contractspartij had kunnen voorkomen door de juistheid van de levering en de deugdelijkheid van de geleverde zaken te controleren, alvorens deze in gebruik te nemen. De contractspartij vrijwaart PM voor schadeclaims van derden in verband met (gebreken aan) de geleverde zaken, voor zover deze schadeclaims het bedrag dat PM aan de contractspartij voor de zaken in rekening heeft gebracht, te boven gaan.

10. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wettelijke (handels-)rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Ieder beroep op opschorting, korting of compensatie met beweerdelijke tegenvorderingen van de contractspartij op PM is uitgesloten. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00 per openstaande factuur. PM is te allen tijde gerechtigd te verlangen, voor PM gehouden is tot levering over te gaan dat de contractspartij geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt.

11. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van te leveren zaken gaat eerst op de contractspartij over, op het moment dat hij de tegenprestatie heeft verricht, waaronder het factuurbedrag, rente en kosten, voor alle door PM aan de contractspartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken. PM is te allen tijde gerechtigd zaken waarop haar eigendomsvoorbehoud rust op te (laten) halen waar deze zich bevinden. Het is de contractspartij uitdrukkelijk verboden om onbetaalde zaken of zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust aan derden te verpanden of anderszins te bezwaren.

12. Inbreuk op rechten van derden
Indien de contractspartij aan PM opdraagt zaken te vervaardigen of assembleren overeenkomstig tekeningen, modellen, monsters of andere van de contractspartij afkomstige aanwijzigen garandeert de contractspartij, dat door deze vervaardiging of assemblage en/of levering geen merk, octrooi, model, auteursrecht of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien PM door derden niettemin wordt aangesproken vanwege inbreuk op rechten (van intellectuele eigendom) of anderszins, zal de contractspartij PM daarvoor ten volle vrijwaren. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bovenbedoeld bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde zaken is PM gerechtigd om de fabricage en/of levering met onmiddellijke ingang te staken en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de contractspartij gehouden om PM volledig schadeloos te stellen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten met PM is met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke op welke wijze dan ook uit overeenkomsten met PM voortvloeien zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, Nederland, behoudens voor zover geschillen krachtens dwingende wetsbepaling behoren tot de bevoegdheid van een specifieke Rechtbank, Sector Kanton.

Doetinchem, januari 2022

Over Phoenix Mecano

Phoenix Mecano B.V. is de Nederlandse dochteronderneming van Phoenix Mecano A.G., een Zwitserse onderneming die haar kwaliteitsproducten wereldwijd verkoopt.

Contactgegevens

Havenstraat 100,
7005 AG Doetinchem

Tel: 0314 368 368
verkoop@pmnl.eu

Handelsregister: 09071668

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan door uw e-mailadres in onderstaand veld in te vullen.